Vite iOS Cüzdanı BNB’yi Destekleyecek

Vite Cüzdanı iOS versiyon BNB’yi desteklemek üzer!

Vite cüzdanı iOS sistemi için çıkacak 3.3.0 sürümünde BNB ve BNB Chain tabanlı diğer tokenlar (BEP2) alınıp gönderilebilecek!

Vite, VITE & Vite zincirindeki tokenlar, ETH & ERC20 tokenları, BNB & BNB zincirindeki tokenların kolayca çevirilebileceği çapraz zincirli ve merkeziyetsiz bir cüzdandır. Bir de GRIN var tabi.

Vite’in DEX’i(ViteX) Vite cüzdanında geliştirildi. BNB dijital varlıklarınızı stoklayabileceğiniz ve kolayca işlemler yapabileceğiniz tek ortam.

Dipnot, yeni iOS versiyonu iOS 11 ve sonrasını destekliyor. Lütfen cihazınızı buna göre güncelleyin.

QR kodu tara ve Vite Cüzdanını indir:

Tanıtım Videosu:

--

--

Civil Engineer, crypto enthusiast, trader and supporter. 3 years of experience in crypto.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store